top of page

תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר Surrogacy Guru, להלן תנאי השימוש באתר זה:

1. כללי

1.1    תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש באתר surrogacy.guru או כל אתר אחר שהוקם ע"י ארז ברון, לבדו או ביחד עם אחרים, שאין לו תקנון ספציפי ("האתר"). למען הסר ספק, המונח "האתר" מתייחס לאתר על כל חלקיו ולתוכן האתר מכל סוג ומין שהוא, לרבות כל המידע והתוכן הכלול באתר, בין אם הוא גלוי למשתמשים ובין אם לאו. כמו כן, המונח "האתר" יתייחס גם לחלקים של האתר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות כתובות אחרות ושמות מתחם דומים. 

 

1.2    השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש, כלשונם ובמלואם, ומהווה הסכמה בהתנהגות לתנאי השימוש. המשתמש מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה. 

 

1.3    האתר מנוהל ומופעל על-ידי ארז ברון ועל ידי חברות בת ושותפויות קשורות (ביחד: "ארז ברון").

 

1.4    הגישה לאתר והשימוש בו ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו כפופים לתנאים המפורטים להלן ("תנאי השימוש") המסדירים את היחסים בין ארז ברון לבין כל גולש/ת, צופה, משתמש/ת באתר או במידע המצוי בו או מקבל/ת מידע או שירות המפורסם באתר, במישרין או בעקיפין ("המשתמש/ת" או "המשתמשים").

 

1.5    תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, סמארטפון, טאבלט וכיו"ב). כמו כן תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 

1.6    בתנאי השימוש המונחים "מידע" או "תוכן" או "תכנים" כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור קולי או כל שילוב ביניהם וכן עיצוב, עיבוד, עריכה, הפצה ודרך הצגתם של התכנים לרבות (לרבות אך לא רק): תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, הדמיה, סרטון, קובץ קולי וכן כל אובייקט, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט,  פרוטוקול, טופס אלקטרוני, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן סמל וצלמית.

 

1.7    כל התייחסות לחלק מן האתר מתייחסת לכל חלק מסוים מתוכן האתר, לרבות כל עמוד באתר או חלק מעמוד, או לכל אובייקט, תכונה, אפשרות, אפליקציה או חלק אחר של האתר, כפי שיהיה מעת לעת.

 

1.8    בתנאי שימוש זה "מחשב" – לרבות כל מתקן או אמצעי המאפשר גישה לתכנים באמצעות רשת האינטרנט, כגון: טלפון חכם ("סמארטפון"), מחשב לוח וכד'.

 

1.9    תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

2. התכנים באתר והמידע המוצג בו

2.1    האתר בכללותו לרבות כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצעים למשתמשים כמו שהם.

 

2.2    ארז ברון עושה מאמצים כדי שהמידע הכלול באתר יהיה מדויק ומעודכן ואולם יתכן ותכנים מסוימים אינם שלמים, או ייתכן ונפלו טעויות טכניות ואחרות בתוכן מסוים, לרבות ברכיבי תוכנה. ארז ברון לא ישא באחריות לנזק, הוצאה או אובדן שיגרמו למשתמשים עקב טעויות או אי דיוקים במידע כאמור.

 

2.3    ידוע למשתמש ומוסכם עליו, כי הגישה לחלקים מן האתר עשויה להיות מותנה ו/או מושפעת מהתקנת רכיבי חומרה תוכנה במחשבו, לרבות דפדפנים מסוימים ותוספים לאותם דפדפנים. המשתמש אחראי לברר ולהתקין כל רכיב תוכנה שיידרש לצורך השימוש באתר, על חשבונו ואחריותו. ארז ברון אינו אחראי לרכיבי תוכנה אלה ולכל פגם בהם, ולכל טעות או אי התאמה בהצגת התכנים הנובעת מרכיבי התוכנה, מהתקנתם או מאי התקנתם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הגישה לאתר ולתכנים והצגתם עשויה להשתנות בהתאם לתכונות החומרה, מערכת ההפעלה והתוכנה שבמחשב המשתמש ולהגדרותיהם. ארז ברון אינה מתחייבת כי התכנים יוצגו בצורה מלאה או זהה או תקינה במחשבים שונים.

 

2.4    ארז ברון מבהיר כי המידע המוצג באתר אינו מהווה המלצה, חוות דעת, יעוץ או הצעה לרכישת מוצר או למתן שירות וכל הסתמכות על המידע המוצג באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש וארז ברון לא ישא באחריות כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש או לצרכיו. אין לארז ברון כל אחריות בגין תכנים מסוימים שמקורם בצדדים שלישיים ואין ארז ברון ערב למידת הדיוק של תכנים אלה.

 

2.5    אין בתשדורת מידע לאתר או ממנו כדי ליצור בין המשתמש לבין ארז ברון יחסים משפטיים כלשהם, למעט חובותיו המשפטיות של המשתמש כמפורט בתקנון זה. זכויות הצדדים הן אלו המפורטות בתנאי שימוש אלו, ואין בשימוש באתר או בתשדורת כאמור כדי להקנות כל זכויות נוספות. 

2.6    ארז ברון רשאי להגביל את הגישה לאתר או לחלקים ממנו לסוגי משתמשים שונים או ללקוחותיו ואף להתנות את הגישה אליהם למשתמשים שירשמו באתר או שיאשרו את הסכמתם לתנאים מיוחדים מסוימים.

3. זכויות יוצרים

3.1    האתר בכללותו והמידע המופיע בו, לרבות תוכנו (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל – גם עיצובו, יישומי התוכנה שבו, השמות וסימני המסחר וכל פרט אחר המופיע בו או גלום בו), הינם קניינו הבלעדי של ארז ברון או של צדדים שלישיים שהתירו לארז ברון להשתמש בהם והם מוגנים על ידי הדין, לרבות חוקי מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הזכויות בכל סימן מסחר של ארז ברון יוותרו בבעלותו הבלעדית והמשתמשים אינם רשאים לעשות בו כל שימוש. 

 

3.2    המשתמש מתחייב לנהוג על פי הדינים והאמנות הנ"ל ונאסר עליו לגרום לכל שינוי או סילוף במידע, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור או להשכיר כל חלק מן המידע הכלול באתר או לעשות שימוש בשמות ובסימנים המסחריים המוצגים באתר, ללא הסכמתו של ארז ברון בכתב ומראש.

4. קישורים לאתרים אחרים

באתר עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על-ידי ארז ברון ("קישורים"). הקישורים מוצגים לנוחות המשתמש בלבד ואין לארז ברון שליטה על אתרים אלה ואין הוא נושא באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת הקישורים באתר כדי להעיד על תמיכה בתוכן המוצג באתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. ארז ברון אינו מתחייבת לתקינות הקישורים או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. ארז ברון רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר או להוסיף קישורים נוספים.

5. כפיפות למדיניות הפרטיות

ארז ברון מייחס חשיבות רבה לשמירה על פרטיות המשתמשים באתר. מדיניות הפרטיות של ארז ברון מפורטת באתר זה והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מעת לעת, מומלץ למשתמש לחזור ולקרוא את מסמך המדיניות מפעם לפעם. השימוש באתר מהווה אף הסכמה למדיניות הפרטיות.

6. חובות המשתמש

6.1    המשתמש מתחייב שלא לבצע פעולות באתר העלולות להגביל או למנוע מאחרים שימוש באתר, ושלא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין, לרבות כל שינוי או מחיקה של מידע או תוכן.

 

6.2    המשתמש מתחייב שלא לבצע על פעולה המהווה זיוף, התחזות,הטעיה או הונאה.

 

6.3    המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או תוכן אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא, בלי הרשאה מפורשת מראש מארז ברון.

 

6.4    המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע ובתוכן שבאתר, או בכל חלק מהם.

 

6.5    המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את ארז ברון מיד עם דרישתו בגין כל נזק, ישיר או עקיף או כל הוצאה שתגרם לארז ברון בקשר לתביעה או לדרישה הנובעת משימוש באתר, לרבות כל פעולה המנוגדת לתנאי שימוש אלה או להוראות כל דין ולרבות בגין כל תוכן מפר שהמשתמש יפרסם באתר. 

 

6.6    המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של ארז ברון, במקרים בהם ארז ברון יחשוש כי השימוש של המשתמש אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש או כל דין, יהא ארז ברון רשאית לבצע כל פעולה אשר ימצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינו או על זכויותיו ועל זכויות משתמשים אחרים ובין היתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר ולתעד או להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר. כן מובהר, כי ארז ברון עשוי להעביר פרטים לגבי זהות המשתמש ולגבי פעולות שביצע באתר לצדדים שלישיים, לרבות במקרה שבו הצדדים השלישיים יוכיחו, להנחת דעתו של ארז ברון, כי הינם נפגעים מפעילותו המפרה של המשתמש.

 

6.7    ככל שהמשתמש קיבל סיסמא או קוד גישה או הרשאה לצורך השימוש באתר או בכל חלק שלו, הוא מתחייב שלא לגלות את הסיסמא או קוד הגישה לכל אדם אחר ולא לאפשר לכל אדם אחר לעשות בהם או בהרשאה שימוש. המשתמש יהיה אחראי לכל שימוש שיעשה תוך שימוש בסיסמא, בקוד הגישה או בהרשאה שלו.

7. פרסום תכנים באתר על ידי משתמשים

7.1    באתר מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר. תכנים אלה מתפרסמים בחלקי האתר המיועדים לכך, כדוגמת קהילות, קבוצות דיון (פורומים) ותגובות (טוק-בקים).

 

7.2    ארז ברון מעודד את חופש הדיבור ואת קיומו של דיון פורה באתר, תוך השתתפות פעילה של המשתמשים. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני וכדי למנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפני משתמשים להתבטא באתר, רשאי ארז ברון לבדוק תכנים אלו לפני פרסומם באתר ואף לאחר פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה כדי לנסות למנוע פרסום דברי נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח, לשון הרע וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם או שאינם עולים בקנה אחד עם תנאי השימוש או עם אופיו ומטרותיו של האתר. בבדיקות אלו, ארז ברון רשאי להפעיל שיקול דעת, שאינו בהכרח משפטי.

 

7.3    התכנים אינם מתפרסמים מטעמו של ארז ברון והם אינם מבטאים את עמדת ארז ברון או דעתו, ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. לפיכך ארז ברון אינו נושא באחריות לגבי תכנים שמעלים משתמשים והוא אינו אחראי למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. האחריות הבלעדית לתכנים כאמור ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסר אותם לפרסום. 

 

7.4    המשתמשים באתר מתבקשים להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים אחרים באתר. על המשתמש באתר לזכור כי המידע המוצג באתר אינו מהווה תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים מקום שהתייעצות כזו נדרשת.

 

7.5    בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה על המשתמש האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. על המשתמש להקפיד שתכנים אלה יהיו חוקיים. בין השאר ולשם הדוגמא בלבד נאסר על משתמש לפרסם באתר את התכנים הבאים ("תוכן מפר"):

•    כל תוכן הידוע למשתמש כי הוא שקרי, מטעה או מסולף או עלול להטעות אנשים אחרים;

•    כל תוכן העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק;

•    כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם כלשהו, או הפוגע בפרטיותו, בשמו הטוב או בסודות מסחריים שלו;

•    כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;

•    כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני;

•    כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עמם;

•    כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;

•    כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי כלכלי; 

•    כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני סחר;

•    תוכן שיווקי או פרסומי מטעם המשתמש הנועד לקדם את ענייניו או מי מטעמו;

•    כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), רוגלה וכד', לרבות תכונות עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים, ואנדלים, יישומים מזיקים וכיו"ב;

•    סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה;

•    כל תוכן בעל אופי פרסומי מסחרי, אשר לא ניתנה הרשאה מפורשת מראש של ארז ברון לפרסומו;

•    כל תוכן שהגישה אליו חסומה (באמצעות סיסמא וכיו"ב) או שאינה חופשית לכל משתמשי האינטרנט או שהינה כרוכה בתשלום או ברישום. 

•    כל תוכן העלול להקים אחריות משפטית או בסיס לתביעה או אחריות אזרחית כנגד המפרסם או כל אדם אחר;

•    כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט;

•    כל חומר הפוגע או עלול לפגוע בארז ברון.

 

7.6    ארז ברון רשאי לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסר משתמש לפרסום, בכל עת שימצא - בין ביוזמתו ובין לפי פניית אדם אחר - כי התוכן הינו תוכן מפר או עלול לפגוע בשירותים הניתנים על ידי ארז ברון, במשתמשיו, בארז ברון או מי מטעמו או כי התוכן אינו תואם את אופי האתר ומטרותיו, הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של ארז ברון. הוראות אלה מוסיפות על זכויות ארז ברון לפי כל דין. כן רשאי ארז ברון להסיר כל תוכן מפר כאמור או לחסום את הגישה אליו. מובהר, כי ארז ברון אינו חייב לבצע כל פעולה אקטיבית לצורך איתור או סינון של חומר מפר.

 

7.7    המשתמש מעניק לארז ברון זכות שימוש לא בלעדית, ללא תמורה ובלתי מוגבלת בזמן, בכל תוכן שהמשתמש בחר להעלות לאתר, והוא מוותר על כל טענה או תביעה כלפי ארז ברון ולכל זכות כספית או אחרת כלפיה, בגין כל שימוש שיעשה בתוכן שהעלה לאתר.

8.  תנאים מיוחדים ללקוחות ארז ברון שנרשמו לשימוש בחלקים ייעודיים באתר

8.1    ייתכן שהאתר כולל או יכלול בעתיד חלקים או תכונות ייעודיים, המיועדים לשימוש של לקוחות של ארז ברון, ואשר יאפשר ללקוחות כאמור מידע או תכונות רלבנטיים, בכפוף לשיקולו הבלעדי של ארז ברון ("אתר הלקוחות").

 

8.2    ככל שלקוחות כאמור יחתמו על תנאי שימוש או הסכמים או מסמכים נוספים בקשר לשימוש באתר הלקוחות (יהא שמם או כותרתם אשר יהיה), יחולו הוראות תנאי שימוש אלה בנוסף לכל תנאי, הסכם או מסמך נוסף כאמור, ויראו את המסמכים האמורים ואת תנאי שימוש אלה כמשלימים זה את זה.

9.  הגבלת אחריות

9.1    השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד. ארז ברון אינו נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. ארז ברון לא יהא אחראי לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית. ארז ברון אינו אחראי לכל נזק לרבות בשל נגיף-מחשב ("וירוס"), תכונות עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים, יישומים מזיקים, רוגלות או יישומי תוכנה למיניהם לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גלישה או שימוש באתר ובכלל זאת, בשל הורדת מידע המאתר.

 

9.2    המשתמש מודע כי אין ארז ברון יכול לפקח על כל מידע והודעה המועלים, אם יועלו ויוצגו באתר, על ידי משתמשים אחרים, והוא אינו אחראי לכל פרסום של צדדים שלישיים כאמור. 

10. הוראות שונות

10.1    ארז ברון רשאי בכל עת להכניס שינויים באתר, להסיר כל חלק מהאתר ולהוסיף לו, מעת לעת, על-ידי עדכון האתר, וכן להפסיק ולהתחיל את פעילות האתר, לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של ארז ברון וללא התראה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי ארז ברון בקשר לכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ארז ברון אינו מחויב לשמור את המידע והתוכן של האתר, בין אם מקורו בארז ברון ובין אם מקורו במשתמשים או צדדים אחרים, והוא רשאי למחקו.

 

10.2    במידה ויקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים ואילו יתר תנאי השימוש ישארו בתוקפם.

 

10.3    ארז ברון רשאי להמחות את זכויותיו והתחייבויותיו לפי תנאי שימוש אלה, או כל חלק מהן, לכל צד שלישי כפי שימצא לנכון וללא כל חובה מצד ארז ברון לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.

 

10.4    המשתמש אינו רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיו והתחייבויותיו לפי תנאי שימוש אלה, או כל חלק מהן, או כל חשבון או הרשאה שיינתנו לו לאתר או לכל חלק ממנו.

 

10.5    כל הפעילות באתר וכל הקשור והכרוך בה, לרבות תנאי השימוש, יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו ולתנאי השימוש תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל. 

 

10.6    ארז ברון שומר על זכותו להכניס שינויים בתנאי השימוש בכל עת, לפי שיקול דעתו, וללא התראה מוקדמת וכל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר, במסגרת תנאי השימוש, אלא אם נקבע אחרת. באחריות המשתמש/ת לבדוק ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש.

 

10.7    כל שאלה או בעיה הקשורה לאתר או לתנאי השימוש בו וכן בכל הצעה לשיפור או המלצה יש להפנות ל: info@surrogacy.guru.

 

10.8    שימושו של המשתמש באתר מהווה הצהרה ואישור מטעמו, כי קרא את תקנון זה, הבין את תוכנו, והסכים להוראותיו. המשתמש מוותר בזה מראש ולא יהיה רשאי לבוא בכל טענה או דרישה כנגד ארז ברון או מי מטעמה ביחס לנושאים המוסדרים בתקנון זה.

bottom of page